OBS OBS Vei problemer

Veiene i området er skadet av meget stort regnvær. Kjetil håper å få åpnet Fjellsvardevegen til toppen og Setervegen til setra i løpet av fredag 17.8. Hvordan det er på de andre veiene vet jeg ikke. Legger ut mer informasjon når jeg vet mer.

Arne

Påskearrangementer 2018

BARNAS AKEKONKURRANSE
Skjærtorsdag kl. 16.00

Sted: I bakken mellom Totjern og Sætra

PÅSKESKIRENNET
Påskeaften kl.15.00

Sted: Totjern

DELTAKERAVGIFT ER EN PREMIE TIL EN VERDI ca 30-50kr

– Alle premier bør passe for barn

Alle barn og voksne ønskes velkomne.

påsken 2018 plakat

Bombetaling

Bompasseringer  kan betales med 10 og 20 kroners mynter til kr. 40,-

Kort (debet eller kredittkort) kr. 50,-

Årskort,( henvendelse Kjetil)

SMS tjenesten vil fjernes da den var ustabil.

Referat fra årsmøtet 2017

Møtet ble avholdt ved Fjellsvardevegen x Liafjellsvegen lørdag 16.september.

1. Åpning

Styreleder Arne Hektoen ønsket alle fremmøtte, som representerte 18 hytter, velkommen. Møteleder ble Arne , sekretær ble Arnstein.

2.Godkjenning av sakslisten

Ingen merknader til sakslisten. En kommentar til at det var ønskelig med en e-post tidligere enn innkallelsen, som informerer om tidspunkt for årsmøte og frist for å melde saker til behandling. Gjerne med en gang datoen er satt. Ellers ingen kommentarer til innkallingen. Saksliste og innkallingen ble godkjent.

3. Årsberetning

Årsberetningen var offentliggjort på hjemmesiden vår og Arne redegjorde for innholdet. Årsberetningen ble godkjent.

4. Regnskap og revisors beretning.

Regnskapet og revisors beretning ble gjennomgått av Arne og godkjent.

5. Budsjett/ kontingent.

Budsjettet ble lest opp og godkjent. Styret foreslo at kontingenten forblir uendret på kr. 3.500,- for sesongen 2017/ 2018. Budsjett og kontingent ble vedtatt.

6. Valg

I år var det leder, styremedlem og revisor som var på valg. Alle sa seg villig til gjenvalg, og det var ingen andre kandidater som ble foreslått. Alle ble valgt inn.

Styret er nå som følger:

Leder:  Arne Hektoen (gjenvalg)

Sekretær: Arnstein Johnsrud

Kasserer: Ole Christian Corneliussen

Styremedlem: Øyvind Lohne (gjenvalg)

Vara:  Pål Boe Steinberg

Revisor: Arve Frydenlund (gjenvalg)

7. Medlemsmøte/ eventuelt

Skiløyper: Arne orienterte om dugnaden på formiddagen, hvor det ble ryddet i traseen etter hogstmaskinen. Løypetraseen som ble ryddet i fjor ble ikke kjørt da det ikke ble gravet og planert. Styret kontakter grunneier igjen før vinteren. Styret jobber også med å få lokalisert en løypemaskin på setra eller i nærheten. Grunneier er positiv til forslaget og vi ser videre på mulighetene.

Skilting: Arne orienterte om at skiltingen ved setra har gitt resultater. Det er kun de som skal på hyttene forbi setra som kan kjøre forbi parkeringsplassen. Bompassering med moped/ motorsykkel. Det kom opp spørsmål om man må betale for å passer bommen med moped/ motorsykkel. Styret tar dette opp med grunneier. Det er ikke vanlig at de betaler i annen sammenheng.

Etnedal Hytteeierforum. Arne er valgt som sekretær i Etnedal Hytteeierforum, som er en sammenslutning av hytteforeninger og løypelag i Etnedal. Les mer på hjemmesiden : www. ehf.one

Facebook. Det kom forslag om å etablere en Facebook gruppe hvor man kommuniserte med medlemmene. Styret tar forslaget med og ser på mulighetene for en lukket gruppe.

Hovedveinettet. Veien er tema som jevnlig har kommet opp. Noen ønsker å få bort timekjøringen om vinteren, og veien bør sikres bedre. Begge forslagene er fornuftige. Skal timekjøringen tas bort er man nødt til minimum å etablere tilstrekkelig med møteplasser. Når kapasiteten på veien blir mer presset ved den økende utbyggingen ser vi det som grunneiers ansvar å finne løsning på dette. Hytteforeningen kan ikke ta den økonomiske belastningen ved å få dette gjort. En annen ting er sikkerheten langs veien nå som trærne langs veien er ho, det er til dels bratte skrenter uten sikring. Her mener vi også grunneier har ansvaret og må komme oss i møte med løsninger.

 

Arne takket alle for fremmøte

For styret i Fjellsbygda Hytteforening

Arnstein Johnsrud, sekretær.

 

Årsberetning 2017

Styrets beretning for perioden 11.sept. 2016 til 15.sept.2017

Det er holdt 5 styremøter samt vært kontakt på e-post og telefon.

Styret har bestått av følgende:

Arne Hektoen                                     leder

Arnstein Johnsrud                           sekretær

Ole Christian Corneliussen        kasserer

Øyvind Lohne jr.                               styremedlem

Pål Boe Steinberg                            varamedlem

Arve Frydenlund                              revisor

 

Det er nå 103 medlemmer i hytteforeningen. Som vi alle ser er det stor aktivitet i utbyggingen og medlemstallet stiger jevnt. Vi ønsker alle nye hjertelig velkommen og håper alle finner seg vel til rette.

Vi oppfordrer alle medlemmer til å komme med innspill, kommentarer, ønsker eller forslag til forbedringer av virksomheten vi driver med, slik at hyttelivet blir så problemfritt som mulig. Forslag til årsmøtet må være inne før 1. august.

Økonomien er god og vi finner ingen grunn til å øke kontingenten

Arne er valgt inn i Etnedal Hytteeierforum (hjemmeside ehf.one) som sekretær. Denne foreningen har som mål å være en organisasjon for alle hytteforeningene i Etnedal, dette i forhold til kommunen, grunneiere og andre aktører i kommunen.

Skiløyper.

Når det gjelder skiløypene er maskinen avhengig av en hvis mengde snø for å komme frem. Mellom Danebu, hvor alle maskinene står, og oss er det noen partier av løypa som krever noe mer snø enn ellers. Dette kan medføre at det ikke kjøres hos oss selv om vi har nok snø. Det vi kan gjøre er å ha det best mulig ryddet i vår del av traseen og oppfordre andre foreninger til å rydde hos seg i samråd med sine grunneiere. Selv om vi er i utkanten av området skal vi ha like høy kvalitet på løypene. Det optimale ville være å ha en maskin på Etnedalssiden av løypenettet, noe vi vil jobbe for.

Vei og brøyting.

Så vidt vi vet fungerer dette etter forventningene.

Har fått tilbakemelding på noe kjøring til feil tider, samt at det er tilfeller hvor det kjøres for fort spesielt nedover for å rekke ned før oppkjøring starter. Dette er farlig for turgåere og skiløpere, ta det med ro og vent heller på neste kjøreperiode. Dårlig tid og stress er en dårlig løsning.

I tillegg kan det komme en som ikke respekterer kjøretidene.

Påsken.

Arrangementene måtte dessverre avlyses på grunn av vanskelige forhold. Vi håper at påsken 2018, som er to uker tidligere gir bedre muligheter.

Valg.

Følgende er på valg i 2017: leder, styremedlem og revisor.

 

Vi ønsker alle en fin tid i fjellet.

Styret Fjellsbygda Hytteforening

Regnskap 2017 Fjellsbygda Hytteforening

Resultatregnskap        Faktisk 2017         Budsjett 2018     Budsjett 2017

Inntekter

Kontingent                       361.000                           375.000                334.500

Sum inntekter                 361.000                           375.000                334.500

Kostnader

Server/ data                         4.988                                    5.000                      5.000

Brøyting/ strøing         225.475                            260.000                    227.000

Aurdal Kruk løype       100.000                            105.000                      95.000

Rekvisita                                            0                                  1.000                         1.500

Påskearrangement                      0                                   1.000                           800

Tilskudd andre                          500                                    1.000                        1.000

Diverse kostnader             2.551                                     2.000                        2.000

Bankgebyr                                      11.                                           50

Sum driftskostnader   336.025                            377.550                   334.500

 

Finansinntekter/ kostnader

Renteinntekter                       187                                      150

Resultat finansposter           187                                     150

Overskudd                          25.163                                       (2.400)

 

Balanse Eiendeler Omløpsmidler 2017

Bankkonto 30.06.2017         186.780

Sum omløpsmidler                    186.780

Sum Eiendeler                              186.780

 

Egenkapital

Egenkapital 30.06.2016               161.617

Årets overskudd                                   25.163

Sum egenkapital 30.06.2017     186.780

Gjeld                                                                     0

Egenkapital                                           186.780

 

 

Revisjonsberetning 2017

Driftsperioden 01.07.2016 til 30.06.2017

Regnskapet 2017 for Fjellsbygda Hytteforening er revidert.

Regnskapet 2017 med 7 stk. bilag, samt Kontoutskrifter fra Etnedal Sparebank datert 13.08.2017, -bevegelser i perioden 01.07.2106-30.06.2017, er mottatt.

Alt det tilsendte materiale er gjennomgått.

Resultatregnskapet 2017 og balanse pr. 30.06.2017 er framlagt.

Regnskapet 2017 viser et overskudd på kr. 25.163,-

Bankbeholdninger er dokumentert med utskrift fra Etnedal Sparebank.

For øvrig vises til tall i regnskapet.

Gjennomgangen av regnskapet har ikke avdekket feil eller mangler, og overfor Styret i Fjellsbygda Hytteforening kan det anbefales at regnskapet godkjennes.

 

Åsa 16.august 2017

Arve Frydenlund

Angående bompenger og kjøring.

All oppkjøring skal betales med kr. 40,-. Eller med års brikke.

Det er også mulig å betale med kort. (kredit/ debet kort, kr 50,-)

SMS tjenesten vil fjernes da den har vært ustabil.

Dette gir rett til kjøring og parkering ved den hytta du skal på, eller til en av fellesparkeringen, ved setra, i krysset Fjellsvardevegen/ Liafjellsvegen eller på toppen av Fjellsvardevegen. Gjelder hytteeiere og besøkende.

I vintersesongen er hytteeiers betaling av tilsendt brøyteavgift også nødvendig for retten  til denne kjøringen.

Bomavgiften dekker vedlikehold av veien fra bommen, opp Setervegen  til setra og Fjellsvardevegen til parkeringsplassen på toppen. Sideveiene er ikke med i denne dekningen. 

Betalt faktura for brøyting/ løyper som sendes ut i oktober dekker all brøyting av vei og parkering. Husk å ta kontakt med Kjetil for andre oppkjøringstider enn det avtalen gjelder. ( fredag ettermiddag, søndag ettermiddag, jul, vinterferieuke og påske)

 

Kontakt med foreningen.

Send epost til:

arnehek@online.no

SKAL VI TA EN TUR PÅ HYTTA?

Gjør gjerne det, men husk at vår avtale med grunneier om brøyting av vei er slik:

Det skal brøytes for kjøring Fredag ettermiddag og søndag ettermiddag. Samt jul, vinterferie og påske.

Skal du opp på andre tider/ dager er det viktig å ringe Kjetil 400 77 999 på forhånd og informere om dette.

Han kan da opplyse om forholdene og samordne brøyting til flere hytter hvis dette er nødvendig.

Hvis det ikke tas kontakt på forhånd kan du risikere at veien ikke er kjørbar. Det kan heller ikke regnes med at det er noen på gården til å hjelpe til ved eventuell fast kjøring.

Denne enkle telefonen kan spare deg for store problemer og utgifter.

 

Skiløyper

Kjøring av skiløyper skjer også før helg. Litt avhengig av værmelding når det skjer. Generelt torsdag ettermiddag eller fredag formiddag.

Ved snøfall og/ eller vind, tar det ikke lang tid før både veier og løyper fremstår som ikke kjørt på lenge.

GOD TUR PÅ HYTTA

 

« Older posts